Music is everybody's possession. It's only publishers who think that people own it. (((d[U_U]b)))

News

Special of this week at Trax Radio BANG TIDY THURSDAYS and great week for my Thai Dj's friend from Bangkok. DJ.Phong [Deep Warp] BKK Siriphong Pakaratsakul come to joy at Trax.
Please, locked in and enjoy House and Deep House from his set.
Keep in locked to Trax Radio : www.trax-radio-uk.com
* DJ's / MC's / Bands / Sound & Lights / DJ & Band Equipment Rental

We will provide the best DJ’s and Bands, Sound and lighting equipment for any kind of party that wants to have fun and dancing. This can be from Corporate Functions, Xmas and New Year Parties, International Balls, Weddings, Birthdays, Theme Nights, School Balls, Hotel Functions, Bars and Pubs etc. When a band is required we will find a suitable band for your function.

* My Favorite Music Styles

World Music / Indian Music / House Music / Latino Music / Chilled Out Music / Funky House Music / Techno House Music / Buddha Bar Music

My Work Experience

My Work Experience
รับเปิดเพลงนอกสถานที่ & งานอีเวนต์ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ,งานครบรอบต่างๆ ,งานวันเกิด ,งานปาตี้เฮ้าส์ ,งานเปิดตัวสินค้า ฯลฯ เป็นต้น

Sunday, August 26, 2007

The Music For Me

ดนตรีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อม ๆ กับชีวิตมนุษย์โดยที่มนุษย์เองไม่รู้ตัว ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อม ดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความเบิกบานหรรษาให้เกิดความสงบและพักผ่อน กล่าวคือในการดำรงชีพของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายดนตรีมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจสืบเนื่องมาจากความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ โดยตรงหรืออาจเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบในการทำงาน เพลงที่เกี่ยวข้องในงานพิธีการ เพลงสวดถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น ดนตรีเป็นศิลปะที่อาศัยเสียงเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟังเป็นศิลปะที่ง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข ความปลื้มปิติพึงพอใจให้แก่มนุษย์ได้ นอกจากนี้ได้มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า

"ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์ได้นำมาดัดแปลงแก้ไขให้ประณีตงดงามไพเราะเมื่อฟังดนตรีแล้วทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง

นั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดก็สามารถรับรู้อรรถรสของดนตรีได้โดยใช้เสียงเป็นสื่อได้เหมือนกันมนุษย์จำนวนมากไม่เข้าใจว่าดนตรีสำคัญอย่างไร ดนตรีจะมีค่าได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถใช้มันเพื่อทำอะไรได้เลยเพราะดนตรีเป็นการสื่อในลักษณะของนามธรรม โดยทั่วไปแล้วมนุษย์เราเข้าใจว่าสิ่งของส่วนใหญ่สำคัญเพราะเราจำเป็นต้องใช้มันในลักษณะของรูปธรรม แต่สำหรับดนตรีและงานศิลป์อื่น ๆ เช่น ภาพเขียน รูปปั้น ประติมากรรม บทกวี วรรณคดี ฯลฯ มีเพียงกลุ่มคนที่สนใจจริงๆ เท่านั้นที่จะเข้าใจและซาบซึ้ง เพราะความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นเป็นไปในแง่ของจิตวิทยา ไม่ใช่ในแง่ของการปฏิบัติ...

1 comment:

narcissuslabarge said...

Best Casinos Near Minneapolis, Twin Cities, IA - MapYRO
Best Casinos Near Minneapolis, MN 포천 출장샵 · 1. Borgata Hotel Casino & Spa · 2. Mohegan 양주 출장안마 Sun 춘천 출장샵 Casino & 구리 출장안마 SkyPod Casino & Hotel · 3. Liberty Tower 서귀포 출장마사지 Casino

Learning The DJs.

Learning The DJs.
การเรียงเพลงหรือการเลือกเพลงมาเปิดนั้น เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้จากคนที่มาเที่ยว คนที่มาฟังการนำเสนอของคุณ และเรียนรู้จากรความผิดพลาดหรือจากตัวอย่างต่างๆ จิตวิทยาเรื่องวิธีการที่จะมิกซ์ดนตรีมันเป็นศิลปะ

Learning Music Styles Part I

Learning Music Styles Part I
ดนตรีแต่ละแนวแต่ละสไตล์ มีลักษณะที่มาแตกต่างกันและคล้ายๆก้น ซึ่งต้องใช้ความรู้และความชำนาญในการแยกแยะ แต่ถ้าเข้าใจและรู้จักในแนวดนตรีหลักๆแล้วจะเข้าใจได้ไม่ยาก

Learning Music Styles Part II

Learning Music Styles Part II
ดนตรีแต่ละแนวแต่ละสไตล์ มีลักษณะที่มาแตกต่างกันและคล้ายๆก้น ซึ่งต้องใช้ความรู้และความชำนาญในการแยกแยะ แต่ถ้าเข้าใจและรู้จักในแนวดนตรีหลักๆแล้วจะเข้าใจได้ไม่ยาก ต่อ...

My Music Video's

Posting messages to me. I will endeavour to answer them as candidly as possible at soon.

Book personal 1-day tours with Local Experts

Book personal 1-day tours with Local Experts
Enjoy the largest collection of 1-day tours in Thailand right at your fingertips.